NEWSLETTER

Naam:
Emailadres:


.......
Levervoorwaarden / Disclaimers
 
Als u een product of dienst via Energieregie wilt bestellen houdt u dan rekening met het volgende.
Bestelling. Meld u eerst als user aan voordat u bestelt. Met de bevestiging van uw bestelling ontvangt u ook een factuur, die u vooruit betaalt.

Bezorging. De in rekening gebrachte verzendkosten zijn gebaseerd op aangetekende verzending. Leveringen kunnen in overleg zonder verzendkosten bezorgd of afgehaald worden in onze winkel op de Overtoom 409 in Amsterdam op di-zat van 19:00-21:00). U kunt dit vermelden bij het plaatsen van de bestelling.

Betaling
. Momenteel kunt u alleenbetalingen per bank doen. Het factuurbedrag overmaken op Triodos rekeningnr. NL69 TRIO 078.15.36.235, tav. Energieregie in Amsterdam, ovv. het koopordernr en uw naam.
Prijswijzigingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en menselijke fouten. Door omstandigheden kunnen de prijzen sneller stijgen (of dalen) dan dit te verwerken is. Energieregie is dan niet verplicht te leveren.

Levertijd
. In principe zijn alle producten direct uit voorraad leverbaar. Producten per post worden in dat geval binnen een week geleverd. Mocht dit langer duren, dan wordt contact opgenomen voor een andere afspraak. Voor sommige diensten kan de levertijd oplopen van 6 weken (overstap energieleverancier), tot een jaar voor het overstappen naar een andere zorgverzekering (alleen in december) of bank (via overstapservice).
Garantie. Energieregie geeft in principe dezelfde garantie aan haar klanten, die zij van haar leveranciers krijgt.

Bedenkt u zich? In het kader van de 'Wet Kopen op Afstand' heeft u altijd recht op een afkoelingsperiode van 14 dagen. Deze 14 dagen gaan in na ontvangst van uw bestelling. Mocht u zich bedenken, of bent u niet tevreden, dan heeft u binnen deze periode de mogelijkheid het product terug te sturen. U bent dan wel zelf verantwoordelijk voor de retourzending. Geadviseerd wordt dan ook dit aangetekend te doen.

Voorwaarden voor deze regeling:
·  Het product dient onbeschadigd in de originele verpakking geretourneerd te worden
·  Het product mag niet gebruikt zijn
·  De verzendkosten van de zending terug naar ons zijn voor u
·  Ongefrankeerd of als ?retour afzender? sturen is niet mogelijk
·  Als aan (een van) deze voorwaarden niet voldaan kan worden, kunnen wij uw bestelling helaas niet retour nemen.

Wat gebeurt er dan?
Zodra de zending door ons ontvangen is, wordt het aankoopbedrag door ons retour gestort. Dit zal gebeuren naar het rekeningnummer waarvan wij het bedrag ontvingen en uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst. Bent u (toch niet) niet tevreden, dan horen wij het graag en kan restitutie volgen. Voor de meeste producten geldt een normale garantietijd. Wij berekenen géén annulerings- of administratiekosten.

Belangrijk:
Het retourneren van producten dient altijd eerst per e-mail aangekondigd te worden: info@enegieregie.nl. Onaangekondigde en onvoldoende gefrankeerde zendingen worden geweigerd! Ook zendingen die als 'Retour afzender' zijn verstuurd, worden geweigerd. Retourzendingen volgens deze regeling moeten dus altijd door U gefrankeerd worden.
 
Website. De informatie op deze website is alleen bestemd voor educatieve doeleinden. Raadpleeg altijd eerst een arts of therapeut indien u klachten heeft met uw gezondheid. Deze website is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren of te genezen.
 
Producten. Producten worden niet verkocht voor menselijke consumptie of cosmetisch gebruik. Alle informatie over dit product op deze website, met inbegrip van alle links naar externe websites, zijn uitsluitend bestemd voor historische, wetenschappelijke en educatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als een aanbeveling voor een specifiek gebruik van het product. Het gebruik en de toepassing van dit product, gebaseerd op de historische en wetenschappelijke context in de productbeschrijving en artikelen, is uitsluitend op risico van de klant. Botanische specimen, alleen van etnografische waarde en belang, worden geleverd zonder expliciete of impliciete geschiktheid voor enig doel. De omschrijvingen zijn samengesteld uit bronnen die wij betrouwbaar geacht te zijn tot de datum waarop het is geschreven, maar kan omissies of fouten bevatten of verouderd zijn. Het schetst de gedocumenteerde geschiedenis van de toepassingen, maar claimt op geen enkele wijze het vermogen of de werkzaamheid ter  voorkoming of verzachting van ziekten of aandoeningen. Hoewel een plant een lange geschiedenis kan hebben om  te worden gebruikt voor een bepaald doel, kunnen wetenschappelijke gegevens waaruit de werkzaamheid voor dat doel ontbreken.

Aansprakelijkheid. Energieregie doet haar uiterste best u naar behoren te dienen. Zijzelf of haar medewerkers kan te nimmer aansprakelijk worden gesteld voor situaties of uitwerkingen ten gevolge van de omgang met of uitwerking van door haar geleverde producten, diensten en informatie. U blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor uw eigen keuzes en handelingen.
 
 
Inkoopvoorwaarden
 
Inkoopprijzen. Boekhoudtechnisch is het voor ons een crime als er meerdere prijzen worden gehanteerd. Voor elke prijswijziging moeten in dat geval extra artikelen worden aangemaakt terwijl we er daar genoeg van hebben. Energieregie vraagt haar leveranciers met klem om prijswijzigingen zo veel mogelijk te beperken en deze per kalenderjaar door te voeren. Idealiter hooguit één maal per (kalender)jaar, begin januari.
 
Verkoopprijzen. Energieregie biedt in principe de adviesverkoopprijs aan, zolang deze voldoende marge overlaat. In de inkoopprijs doorgevoerde verschillen worden in principe automatisch doorberekend in de verkoopprijs.
 
 ENGELS
Sales and purchase conditions / disclaimers
 
If you have a product or service via Directed Energy To order please keep in mind the following.

Order.
Register as a user first before you order. With the confirmation of your order you receive an invoice, you pay forward.

Delivery. The User will be consider shipping costs are based on registered mail. Deliveries can consult free of postage to be delivered or collected (on the Overtoom 409 in Amsterdam Oud-West). You can specify when placing the order, which you yourself like a date and time suggested.

Payment. To determine the appropriate shipping method selected and to receive an order confirmation. Would you not decide to pay via PayPal then the invoice amount be paid to Triodos account no. 78.15.36.235, Attn. Energieregie in Amsterdam, refering to your purchase order number and name.

Price changes. Through circumstances, the faster prices rise (or fall) then this process is. Energy Director is not verrplicht supply.

Delivery
. In principle, all products directly from stock. Products by mail in this case comes within one weeks. Should it take longer, then contacted for another appointment. Some services may increase the delivery of 6 weeks (moving energy supplier), to one years before switching to another health insurance (in December) or bank (via transfer service).

Return
. (Unopened packages of) products intact and in agreement within 2 weeks after dispatch are reversed. If you are not satisfied, let us know and refund may follow. For most products a normal warranty period.

Liability
Energieregie makes every effort to properly serve you. It can never be held liable for circumstances or effects resulting from the handling or preparation of products, services or information it provides. You remain at all times responsible for your own choices and actions.
 
Products. This product is not sold or intended for the purpose of human consumption or cosmetic use. Any information provided about this product on this website, including any links to external websites, are solely intended for historical, scientific and educational purposes and must not be interpreted as a recommendation for a specific use of the product. The statements contained herein have not been evaluated by the Food and Drug Administration and the product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any diseas The use and application of this product, based on the historical and scientific context provided in the product descriptions and articles, is solely at the customer's risk. This product is a botanical specimen of ethnographic value and interest only and is delivered with no express or implied fitness for any purpose. The product descriptions are compiled from sources we deemed to be reliable up to the date it was written but may contain omissions or errors in fact, or become outdated. It outlines the documented history of uses but should no way be construed to make any medical claims about the ability or efficacy of any of these plants to treat, prevent or mitigate any disease or condition. Although a plant may have a long history of being used for a particular purpose, scientific evidence proving its efficacy for that purpose may be lacking.
 


-->